Vijajadasami Vidyarambam : Prayachitha Abishekam followed by Vasanthamandapa Pooja

Top