Gajamugasamharam followed by Prayachitha Abishekam & Vasanthamandapa Pooja

Top