Management Committee

       

Executive Committee

President

Mr Hari Guduru

president@hsvshivavishnutemple.org.au


Vice President 1

Mr Ratnam KANDASAMY

Vp1@hsvshivavishnutemple.org.au


Vice President 2

Mr.Sharma BETANABHATLA

Vp2@shivavishnutemple.org.au


Secretary

Mr.Selliah  NALLIAH

Secretary@hsvshivavishnutemple.org.au


Treasurer

Mr.Sabaratnam  KATHIRKHANTHAN

treasurer@hsvshivavishnutemple.org.au


Assistant Secretary

Dr.Mylvaganam SIVAKADADCHAN

asstsecretary@hsvshivavishnutemple.org.au


Assistant Treasurer

Dr.Koteswara Rao SANAGAPALLI

assttreasurer@hsvshivavishnutemple.org.au


Committee Members

Mr.Aiyathurai KIRUPAKARAN

kirupa@hotmail.com


Mr. Rajasekar BALAKRISHNAR

 rdina12@gmail.com


Mr.Ampalavanar YOGATHESCHURAN

yogathe@optusnet.com.au


Mrs.Inthirani PARAMESWARAN

Inthi.param@gmail.comMr.Mahenthiran NARENTHIRAN

nmahenthiran@gmail.comMr.Ramanathan   RAMANATHAN

Email2rama@yahoo.com


Mr. Alageswaran MUKUNTHAS

mukunthas11@gmail.com


Mr.Radhakrishna Kumar KOLLIPARA

rk@whsc.vic.edu.au

Mr.Balasubramaniam RENGARAJAN  

brengarajan@hotmail.com


Mr.Sinnathurai VITHAGAPANDITHAN
nPandithan@bigpond.com

.